Prevoditeljske usluge. Sudski tumač (ovjereni prijevodi) i prijevodi bez ovjere

Prevođenje je pisano ili usmeno prenošenje književnih, znanstvenih, obavijesnih tekstova, govora i drugog iz jednoga jezika (izvorni jezik) u drugi (ciljni jezik), putem prevoditelja, ovlaštenih prevoditelja (sudskih tumača) ili elektroničkih strojeva. Može biti slobodno ili doslovno. Automatsko prevođenje je zamjena čovjeka strojem u prevoditeljskoj djelatnosti.

Prijevod je konačan rezultat procesa koji podrazumijeva prevođenje značenja izvornog teksta te daljnju proizvodnju novog teksta, koji je istovjetan izvornom tekstu, na drugom (ciljnom) jeziku. Pojam “prijevod” označava ne samo čin prevođenja, već i prevedeni tekst, koji je rezultat ove aktivnosti. (prevođenje)

Prijevodi bez ovjere (neovjereni prijevodi)

Neovjereni prijevod je prijevod koji ne sadrži ovjeru sudskog tumača.

Najkraće rečeno, pisani neovjereni prijevod je pisani prijenos teksta s izvornog jezika na ciljni jezik.
Neovjereni prijevodi najčešće se dostavljaju i prevode u elektroničkom obliku (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, PDF i slični formati). Neovjereni prijevodi izdaju se u papirnatom ili elektroničkom obliku. Kod neovjerenih prijevoda nije nužno slijediti format izvornog teksta (broj stranica, raspored na stranici i sl.). Format se dogovara s naručiteljem prijevoda.

Neovjereni prijevodi najčešće se izrađuju i naručuju za tekstove i isprave kao što su: upute za uporabu, internetske stranice, životopisi, prospekti, brošure, katalozi, dopisi, jelovnici, turistički vodiči, letci i dr.

Ovjereni prijevodi, sudski tumači

Prijevod koji izdaje ovlašteni sudski tumač koji svojim žigom ovjerava istovjetnost s izvornikom naziva se ovjereni prijevod. Prevoditelj.com nudi uslugu ovjerenih prijevoda i sudskih tumača na veliki broj jezika svijeta. Ovjereni prijevod čini prijevod izvornog teksta i potvrda istovjetnosti prijevoda s izvornikom (ovjera sudskog tumača) te žig i potpis sudskog tumača. Rok važenja ovjerenog prijevoda je neograničen, ako zakonom nije drugačije određeno. Svi službeni dokumenti ili isprave koje su u izvorniku na stranom jeziku trebaju biti prevedeni na službeni jezik države u kojoj se koriste, od strane sudskog tumača za određeni strani jezik, kako bi imale dokaznu snagu u pravnom prometu države. Samo ovjereni prijevod određene javne ili privatne isprave ima dokaznu snagu javne isprave. To znači da sve isprave koje su izvorniku na stranom jeziku, kako bi imale dokaznu snagu u pravnom prometu neke države, moraju biti prevedene i ovjerene od strane sudskog tumača. Ovjereni prijevod potreban je prilikom ostvarivanja prava u postupcima pred svim tijelima državne uprave, javnim bilježnicima kao i pred sudovima.

Djelatnost sudskih tumača u Republici Hrvatskoj regulirana je Pravilnikom o stalnim sudskim tumačima.

Ovjera sudskog tumača potrebna je kod prijevoda isprava koji će se koristiti u službene svrhe, kao što su rodni listovi, vjenčani listovi, smrtni listovi, presude, sudska rješenja, svjedodžbe, diplome, prijepisi ocjena, potvrde o nekažnjavanju, potvrde o prebivalištu, punomoći, osobne iskaznice, putovnice, vozačke dozvole, izvadci iz sudskog registra, certifikati, deklaracije, itd.

Simultano tumačenje

Prevoditelj prevodi istovremeno dok govornik izlaže. Za ovaj prijevod koristi se oprema za simultani prijevod.

Konsekutivno tumačenje

Prevoditelj prevodi pojedine cjeline izvornog govora ili izlaganja na ciljni jezik tijekom govornikovih stanki.

Šaptano tumačenje (franc. chuchotage)

Prevoditelj sjedi pored osoba kojima je prijevod potreban i šaptanjem im prevodi istovremeno dok govornik izlaže.

Podaci koji su nužni kako bi Prevoditelj.com mogao izraditi ponudu za simultano, konsekutivno ili šaptano tumačenje su:

  • vrijeme i mjesto održavanja skupa za koji je potreban prijevod
  • izvorni i ciljani jezik (ili jezici) prijevoda
  • broj sudionika skupa za koje je potreban prijevod
  • ako se radi o simultanom tumačenju – treba li osigurati opremu
  • vrijeme trajanja skupa za koji je potreban prijevod
  • za simultano, konsekutivno ili šaptano tumačenje od posebne je važnosti da prevoditelji unaprijed budu upoznati s terminologijom koja će se koristiti za vrijeme skupa i da im se unaprijed dostave materijali da bi se što kvalitetnije pripremili.

Lektura

Lektura teksta je stilska i jezična obrada teksta koja uključuje uklanjanje pravopisnih i gramatičkih pogrešaka, kao i oblikovanje rečeničnih konstrukcija radi poboljšanja čitljivosti i jasnoće teksta i usklađivanja s duhom jezika.

Korektura

Korektura teksta podrazumijeva provjeravanje i ispravljanje tipografskih, interpunkcijskih, pravopisnih pogrešaka, kao i drugih manjih propusta (“tipfeleri” i sl.). Obično se primjenjuje za već prevedene i lektorirane tekstove pripremljene za tisak.

Redaktura

Redaktura teksta podrazumijeva dotjerivanje i provjeru ispravnosti navoda u tekstu te stručnog nazivlja, ispravljanje pravopisnih i gramatičkih pogrešaka.

Izrada i/ili prijevod Sigurnosno-tehničkih listova (STL-a)

Osim pružanjem prevoditeljskih usluga, Prevoditelj.com se bavi i prijevodom i izradom Sigurnosno-tehničkih listova za brojne klijente, te ishođenjem uvrštenja istih u Registar kemikalija pri Hrvatskom zavodu za toksikologiju i slijedom toga posjeduje specifična znanja potrebna za prijevod, tj. izradu Sigurnosno-tehničkih listova.

Po tome smo jedinstveni prevoditeljski centar na području RH. Više o Sigurnosno tehničkim listovima i načinu obrade istih dostupno je na našoj internetskoj stranici www.stl.hr

Detaljnije o prevoditeljskim uslugama možete pročitati na www.ovjereniprijevodi.com